Inriktning & Arbetssätt

Varför naturvetenskap och teknik?

Naturvetenskap grundar sig på vår nyfikenhet och vilja att lära mer om samband mellan oss själva och vår omvärld. Det innefattar bland annat kunskap om biologi, fysik och kemi. Teknik i sin tur är alla de metoder på vilket sätt vi använder olika föremål för att uppnå våra önskningar. Naturvetenskapens mål är att förstå världen medan teknikens mål är att lösa problem eller förändra världen.

                                                                                                  

Naturvetenskap och teknik är något som finns runt omkring oss hela tiden och som vi använder oss av dagligen. Att använda en sax, knäppa jackan eller skriva med en penna är lika mycket användande av teknik som mobiltelefoner och datorer. Genom att göra tekniken synlig funderar vi tillsammans på frågor som rör användning, nytta, funktion, material, konstruktion och utformning. När barnen sedan gör egna konstruktioner får de större förståelse för hur tekniska lösningar fungerar och kan urskilja dem i vardagen. I barnens bygg- och konstruktionslek utforskar, skapar och praktiskt erfar de olika sätt att lösa problem. Teknik handlar också om att pröva olika material, redskap och tekniker. 

Med utgångspunkt i förskolans närmiljö utforskar och upplever vi tillsammans, något som bidrar till att utveckla barnens känsla för det samspel som finns mellan människan och naturen. I sin lek möter barnen naturligt olika naturvetenskapliga fenomen som exempelvis gravitation, friktion, tyngdpunkt och acceleration genom att åka rutschkana, balansera och gunga.

Genom att medvetandegöra fenomen i vår omvärld uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och vilja att utforska och experimentera tillsammans. Det naturvetenskapliga arbetssättet där man iakttar, undersöker och ställer frågor ger barnen ett verktyg att söka kunskap. Upplevelsen av att man gemensamt kan finna svar ger även en tro på sin förmåga och bidrar till att skapa positiva attityder till naturvetenskap och teknik. I dagens samhälle går den tekniska utvecklingen allt fortare och gör det än mer viktigt att göra tekniken i vår vardag synlig och begriplig. Målområden som språk, matematik, skapande och värdegrundsfrågor är nära sammankopplade med naturvetenskap och teknik.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Lpfö 2010).

 

 

Reggio Emilia – vår tolkning

Läroplanen för förskolan (Lfpö 2010) har starka influenser från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Att hämta inspiration från Reggio Emilias grundläggande tankar blir därför ett naturligt steg i arbetet med att uppnå strävansmålen i vår läroplan. Pedagogernas förhållningssätt, den pedagogiska miljön samt pedagogisk dokumentation är tre viktiga delar som samverkar i utvecklandet av en meningsfull verksamhet. Reggio Emilia liksom Lpfö förespråkar en pedagogik som utgår från barnens behov och som ständigt förnyas och utvecklas.

Vi delar Reggio Emilias syn på barnet som kompetent, med den innebörden att barn har en inneboende nyfikenhet och vilja att lära, utforska och uppleva. Barn är kompetenta att söka sin egen kunskap och har rätt till sina egna tankar, sina åsikter, intressen och uttryck. Med en sådan barnsyn blir det självklart att barnen ska vara delaktiga i utformandet av sin egen vardag. Pedagogens roll är att vara medforskande i barnets undersökande av världen, att utgå från barnets perspektiv och möta barnet där det befinner sig. Vi ska se och höra, vara ett stöd och en trygghet samtidigt som vi bjuder in till nya upplevelser och utmanar normativt tänkande. Det är pedagogen som kan bekräfta att barnet är en värdefull resurs i gruppen och visa på att var och ens tankar är viktiga. Som pedagoger är vi förebilder och demonstrerar aktivt att vi står för begrepp som demokrati, solidaritet, individualitet och samarbete.

Den pedagogiska miljön ska väcka intresse och nyfikenhet, vara inspirerande, tillgänglig och innehålla många olika mötesplatser för utveckling och lärande. Det är i möten mellan barn, pedagoger och materialet som lärande sker. Vår uppgift är att ge barnen tillgång till en variation av verktyg som hjälp att kommunicera sina tankar och åsikter till sin omgivning. 

 

                                                                                                                           

Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet. (Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilias pedagogiska filosofi)

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag,onsdag och torsdag 08.00 - 11.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30